SC LOGO_basic

 

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy.

               Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

              Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich został przeznaczony dla dziesięciu nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF). Wsparcie Szwajcarii jest wyrazem solidarności wobec nowych krajów członkowskich UE, kładącym jednocześnie podwaliny trwałych gospodarczych i politycznych powiązań z tymi krajami.

      Utworzenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, a na terytorium Polski – pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym, między innymi poprzez nawiązywanie partnerstw między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi.

        Województwo świętokrzyskie znalazło się wśród czterech regionów w Polsce, które zostaną objęte Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy. Ideą programu jest dążenie do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów programu jest ochrona zdrowia i polityka społeczna. Wysokość środków przeznaczonych tylko na ten priorytet w skali kraju wynosi 35 mln franków szwajcarskich. Środki te mają być wydatkowane według, ustalonego przez stronę szwajcarską, klucza geograficznego, który obejmuje cztery województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie i małopolskie. Pieniądze mogą być przeznaczone między innymi na wspieranie placówek opiekuńczo– wychowawczych oraz domów pomocy społecznej  (w zakresie podnoszenia jakości usług świadczonych przez w.wym. podmioty).

     O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogą starać się: samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe prowadzące domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W związku z tym, że nasza placówka będąca jednostką organizacyjną Powiatu Kieleckiego spełnia powyższy warunek, Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach podjęła decyzję o przystąpieniu do Projektu i w dniu 28.12.2012 r. złożyła stosowny wniosek.

       W dniu 9 maja 2013 roku pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki - Koruby odbyło się IV Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu nr KIK/57. Celem spotkania była analiza oraz wybór  projektów zgłoszonych do konkursu nr 1/2012/KIK/57, które zostaną dofinansowane.

 

Jednym z projektów zgłoszonych do konkursu, który został wybrany do realizacji jest projekt pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem  i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej  dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.” , przygotowany przez naszą placówkę.

     W dniu 21 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie   w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych". W gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka Koruba spotkała się z przedstawicielami Wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach reprezentował Pan Jerzy Kulpiński – Dyrektor Domu.

Celem głównym naszego projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej naszych podopiecznych. Działania podejmowane w ramach Projektu będą zmierzać do podniesienia jakości świadczonych usług w zakresie poziomu życia i funkcjonowania mieszkańców Domu.

Komponent I - Działania inwestycyjne.

1.     W zakresie terapii zajęciowej.

W celu stworzenia infrastruktury do prowadzenia kinezyterapii (rozgrywki sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka) i poszerzenia oferty prowadzonych dla mieszkańców zajęć terapeutycznych zaplanowano wymianę  przestarzałego sprzętu, zaadaptowanie na potrzeby działań terapeutycznych dodatkowego budynku i pomieszczenia znajdujących się w zasobach Domu o łącznej powierzchni 87,20 m2 i wyposażenie ich w  odpowiedni sprzęt oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych.

 

2.     W zakresie rehabilitacji.

 

W celu poszerzenia oferty i zwiększenia dostępności usług kinezyterapii i fizykoterapii świadczonych przez Dom dla mieszkańców zaplanowano wymianę będącego w posiadaniu Domu przestarzałego sprzętu oraz zaadoptowanie na potrzeby rehabilitacji dodatkowego pomieszczenia o powierzchni 66,5 ,  wyposażenie go w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji leczniczej – kinezyterapii i utworzenie działu fizykoterapii oraz wykonanie ścieżki zdrowia - siłowni zewnętrznej.

 

Komponent II - Działania szkoleniowe.

W celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników  bezpośrednio zajmujących mieszkańcami oraz rozwijanie potencjału merytorycznego personelu, zaplanowano zorganizowanie szkoleń dla personelu merytorycznego  i medycznego z zakresu: nowych kierunków i metod prowadzonej terapii zajęciowej  i rehabilitacji medycznej oraz komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik – mieszkaniec, pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, aktywizacji i wsparcia mieszkańców.

 

 

 

Projekt Szwajcarski w DPS w Łagiewnikach – Podsumowanie

 

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach do Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych", realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  przystąpił w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Zrealizowany przez naszą placówkę projekt nosi nazwę: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem  i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej  dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.”  

Celem głównym  projektu było podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej naszych podopiecznych. Wszystkie działania podejmowane w ramach Projektu  zmierzały do podniesienia jakości świadczonych usług w zakresie poziomu życia i funkcjonowania mieszkańców naszego Domu.

Podjęte w ramach Projektu działania obejmowały dwa komponenty:

 

Komponent I - Działania inwestycyjne:

W zakresie terapii zajęciowej, w celu stworzenia infrastruktury do prowadzenia kinezyterapii ( rozgrywki sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka) i poszerzenia oferty prowadzonych dla mieszkańców zajęć terapeutycznych,  wymieniono  przestarzały sprzęt, zaadaptowano na potrzeby działań terapeutycznych dodatkowy budynek i pomieszczenia znajdujące się w zasobach Domu               o łącznej powierzchni 87,20 m2, odpowiednio je wyposażono oraz wykonano boisko wielofunkcyjne i inne urządzenia sportowe.

Realizacja Projektu pozwoliła na wprowadzenie w naszym Domu nowych form terapii zajęciowej:

ARTETERAPIA:

- Grafika (gipsoryt, drzeworyt, linoryt, monotypia, miedzioryt, druk strukturalny),

- Sztuki użytkowe (witraż klasyczny, witraż Tiffaniego, witraż nowoczesny – Fusing),

ERGOTERAPIA:

- Metaloplastyka.

SOCJOTERAPIA:

- Rekreacja (turystyka rowerowa),

- Zajęcia informatyczne (obsługa komputera),

KINEZYTERAPIA:

- Bocia,

- Narciarstwo biegowe,

- Łucznictwo,

- Tenis ziemny,

 

Koszt obiektu sportowego wyniósł: 1 330 001,68 zł

Całkowity koszt doposażenia terapii to: 179 359, 56

 

 

W zakresie rehabilitacji w celu poszerzenia oferty i zwiększenia dostępności usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Dom dla mieszkańców  wymieniono będący w posiadaniu Domu przestarzały sprzęt oraz zaadaptowano na potrzeby rehabilitacji dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 66,5 ,  które wyposażono  w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji leczniczej  oraz wykonano ścieżkę zdrowia - siłownię zewnętrzną.

Zakupiono:

-Atlas KINETIC F3,

-Track Performance bieżnia,

-Platforma wibracyjna Professional Body Fit,

-FISIOTEK 3000TS z programowalnym pilotem,

-PRO2 ergometr kończyn górnych i dolnych,

-Fotel masujący EUROPA III,

-MOTOmed Viva 2 - elektryczny rotor kończyn górnych i dolnych,

-E3 ergometr treningowy,

-MANUS - stół do terapii ręki,

-TOPAZ Stół rehabilitacyjny z elektroniczną regulacją wysokości,

-MIXING 2 z lini EVO urządzenie do terapii ultradźwiękami i elektroterapii,

-PROMOCJA - MG WAVE Z lini EVO aparat do terapii polem magnetycznym,

-Thermopress - System do miejsowej terapii zimnem i/lub ciepłem wraz z masażem uciskowym,

-1110T Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych,

-1114T Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych,

-Lampa Biopron PRO 1 ze statywem podłogowym,

-Filtry do koloroterapii do lampy Biopron PRO 1,

-Laser biostymulacyjny LP 1000,

-Leżanka drewniana do do fizykoterapii - TF 204 - szt. 2

-PRM1 Parawan metalowy 1-częściowy - szt. 2

-JOWISZ - Stolik do fizykoterapii - szt. 2

 

Koszt doposażenia rehabilitacji wyniósł:  181 404,30 zł brutto

 

Komponent II - Działania szkoleniowe.

W celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników  bezpośrednio zajmujących się mieszkańcami Domu zorganizowano szkolenia dla personelu merytorycznego  i medycznego z zakresu:

- nowych kierunków i metod prowadzenia terapii zajęciowej  i rehabilitacji medycznej,

- komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik – mieszkaniec,

- pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz aktywizacji i wsparcia mieszkańców.

Dzięki realizacji Projektu nasza placówka mogła przeprowadzić:

-          15 kursów dla personelu merytorycznego:

„Witraż I i II stopnia”, „Witraż - lampy Tiffaniego”, „Rzeźba w drewnie”, „Rękodzieła świąteczne”, „Virewrapping”, „Metaloplastyka I i II stopnia”, „Fusing”, „Muzykoterapia”, „Grafika”, „Grafika - sucha igła”, „Grafika – odprysk”, „Grafika – drzeworyt”, „Grafika – miedzioryt”, „Grafika – linoryt”, „Muzykoterapia”.

-            7 kursów dla personelu medycznego:

"Neurorehabilitacja", „PNF I i II stopień”, "Podstawy terapii manualnej", „Elektroterapia”, "Podstawy medycyny fizykalnej i balneologii", "Laseroterapia", "Metody leczenia fizykalnego - I i II stopień".

-            6 tematycznych warsztatów dla personelu merytorycznego:

"Warsztaty teatralne", "Piłka nożna", "Tenis ziemny", "Piłka siatkowa", "Piłka koszykowa", "Metaloplastyka".

      -         11 tematycznych szkoleń dla 45 osób z personelu merytorycznego i medycznego:

"Zespół terapeutyczno - opiekuńczy w teorii i praktyce",

"Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik mieszkaniec DPS jako warunek skutecznej opieki",

"POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WESPRZEĆ. Psychologiczne podstawy organizacji życia dorosłych i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w DPS",

"Realizacja indywidualnego planu wsparcia w oparciu o zintegrowany system współdziałania w ramach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego",

"Obudzić wiarę w społeczną przydatność - aktywność mieszkańców DPS",

"Dobry indywidualny plan wsparcia - jak go skonstruować i efektywnie realizować?",

"Wsparcie mieszkańca DPS z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce"

"Stres i wypalenie zawodowe",

"Wsparcie mieszkańca DPS z chorobą psychiczną",

"Proces adaptacji mieszkańca i inne sytuacje wymagające wzmożonej aktywności",

"Asertywna komunikacja w pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej - podstawy dobrego kontaktu".

 

 Dzięki przeprowadzonym kursom , szkoleniom i warsztatom podniesiono kwalifikacje i kompetencje pracowników bezpośrednio zajmujących się mieszkańcami naszego Domu      

 

Koszt szkoleń i kursów pracowników DPS w Łagiewnikach wyniósł:  31 020,00 zł brutto

 

 

W dniach 23-26.04.2014 r. pracownicy Domu odbyli wizytę studyjną do Treuen, Rodewisch, Auerbach i Plauen - Starostwo Vogtland w Saksonii  w Republice Federalnej Niemiec.

            Podczas wizyty pracownicy mieli możliwość zapoznania się z systemem instytucjonalnej pomocy społecznej, rodzajami świadczonych usług oraz formami terapii i rehabilitacji w niemieckich placówkach opiekuńczych.

 

Całkowity koszt wizyty studyjnej wyniósł:  15 186,00 zł brutto

 

W czasie realizacji Projektu, na bieżąco prowadzone były działania promocyjne.

Koszt promocji to 16 209,06 zł

 

 

Całkowita wartość Projektu – 1 854 294,12 zł

Kwota otrzymanej dotacji w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy  1 536 823,22 zł co stanowi 85% wartości projektu

Pozostałą kwotę stanowiącą 15% wartości Projektu tj. 317 470,90 zł sfinansowało Starostwo Powiatowe w Kielcach.

 

 

 

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH W DPS W ŁAGIEWNIKACH

Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych zwanych dalej kompleksem sportowym.

 

I.  Kompleks sportowy obejmuje:

 

- boisko wielofunkcyjne – nawierzchnia ze sztucznej trawy w tym boisko do piłki nożnej i ręcznej, boisko do piłki siatkowej i dwa boiska do piłki koszykowej,

-  bieżnia okólna (200m) – nawierzchnia akrylowa,

-  bieżnia do biegu na 60m – nawierzchnia akrylowa,

-  skocznia do skoku w dal,

-  miejsce do pchnięcia kulą,

- kort do tenisa ziemnego,

- mała architektura – urządzenia służące rekreacji codziennej takie jak: biegacz, wahadło podwójne, wioślarz, koła, prasa nożna, wyciąg górny, masażer, orbitrek, koła „tai chi”, podciąg nóg, twister potrójny.

 

Teren kompleksu jest objęty ciągłym monitoringiem przemysłowym.

 

II. Administratorem kompleksu sportowego jest Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach,   Łagiewniki 73, 26 – 020 Chmielnik.

 

III. Kompleks sportowy jest czynny w okresie wiosenno – jesiennym, w godzinach 8:00 do zmierzchu, ewentualnie do zakończenia  odbywających się zajęć sportowych  oraz wszelkiego rodzaju rozgrywek i  zawodów.


IV. Kompleks sportowy dostępny jest:

 

1. Dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach , którzy korzystają z kompleksu sportowego pod opieką instruktorów terapii zajęciowej, opiekunów lub rehabilitantów.

2. Korzystanie z kompleksu sportowego przez mieszkańców, pracowników DPS i ich rodziny oraz  osoby niepełnosprawne  jest bezpłatne.

3. Po uzyskaniu zgody Dyrekcji DPS dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Niepełnoletni korzystają z boisk pod opieką osoby dorosłej, która ponosi za nich odpowiedzialność.

V. Warunki korzystania z kompleksu sportowego.

 

1.  Osoby korzystające z kompleksu obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników , który znajduje się u instruktorów terapii zajęciowej , a po godz. 15:00 oraz w soboty, niedziele                      i święta w portierni DPS.

 

2. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje klucze do kompleksu. Po zakończeniu zajęć użytkownik przekazuje obiekt oraz klucze instruktorowi terapii lub portierowi.

 

3. Osoba odbierająca kompleks od użytkownika sprawdza w jego obecności stan obiektu i urządzeń, zamyka kompleks a fakt ten i ewentualne uwagi  potwierdza wpisem do rejestru.

 

4. Osoby korzystające z kompleksu obowiązane są do niezwłocznego zgłaszania uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach lub powstałych podczas korzystania z obiektu.

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu boiska  u kierownika działu socjalno – terapeutycznego.

W celu rezerwacji poszczególnych elementów kompleksu, osoba zainteresowana może kontaktować się:

- osobiście – w dni robocze, w godz. 08:00 do 14:00 w budynku administracji DPS,

- telefonicznie – w dni robocze, w godz. 08:00 do 14:00 – tel. 41 354 - 20 -76,

- pocztą elektroniczną – dpslagiewniki@poczta.neostrada.pl


6.  Wejście na teren kompleksu sportowego jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów bhp i ppoż.


7.  Warunkiem korzystania z kompleksu sportowego jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego (obuwie typu halowego).


8.  Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z kompleksu sportowego  podejmuje odpowiedzialny w danym dniu pracownik DPS, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego, zwrócić uwagę na niewłaściwe - niezgodne  z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu kompleksu.


9.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z kompleksu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich z korkami lub kolcami,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem obiektu, na przykład: rower, motorower, deskorolka, rolki itp. z wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,
c) niszczenia urządzeń sportowych, płyt boisk i bieżni,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, zażywania wszelkiego rodzaju środków odurzających, żucia gumy,

f) osobom pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych zabrania się uczestniczenia w zajęciach sportowych oraz przebywania na terenie obiektu,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
h) przeszkadzania w zajęciach lub w grze innym użytkownikom,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
j) wprowadzania zwierząt – z wyjątkiem przewodników osób niewidomych,
k) korzystania z kompleksu sportowego bez stosownej zgody lub bez opiekuna czy  instruktora,
l) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.


10.  Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z kompleksu sportowego  odpowiedzialność materialną ponoszą osoby z niego korzystające.


11.  Za rzeczy własne pozostawione przez użytkowników administrator obiektu nie odpowiada.

12.  Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.


13.  Uwagi dotyczące funkcjonowania kompleksu sportowego można zgłaszać  do administratora obiektu.

14.  W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych  korzystanie z kompleksu sportowego jest zawieszone.


15.  Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.


16.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z kompleksu sportowego. 

 

 

                                                                                                          ADMINISTRATOR OBIEKTU