KADRA

        W Domu zatrudniona jest wykwalifikowane kadra z wieloletnim doświadczeniem, sumiennie wywiązująca się z nałożonych na nią obowiązków. Nad prawidłowym, sprawnym i efektywnym funkcjonowaniem oraz tworzeniem warunków do coraz pełniejszej realizacji zadań stojących przed Domem czuwają specjaliści z zakresu organizacji pomocy społecznej mgr Jerzy Kulpiński - dyrektor Placówki oraz z-ca dyrektora mgr Marek Kułanowski. Szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców oraz zagwarantowanie mieszkańcom respektowania ich praw osobistych. Priorytetowym zadaniem jest wprowadzenie do końca 2010 r. standardów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
        Aby poprawiać jakość wykonywanej pracy, personel na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje zawodowe m.in. poprzez udział w szkoleniach i kursach. Wielu pracowników podjęło naukę na kierunkach związanych z pracą z osobami niepełnosprawnymi.

        Spośród osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami placówka zatrudnia:

Dział podstawowych świadczeń opiekuńczo - medycznych i rehabilitacji:

Dział socjalno - terapeutyczny: